E-lån Hordaland - lån kor du vil, når du vil

E-lån

E-lån Hordaland er eit nytt tilbod i folkebiblioteka i fylket. Over fire hundre titlar er klare til utlån. Førebels er det mest romanar, men også ungdomsbøker og fagbøker. Tilbodet vil snart bli utvida med lydbøker. Fylkeskommunen samarbeider med Vestnorsk filmsenter for at det også skal bli mogleg å låne kunstnarlege kortfilmar som er produsert på Vestlandet.

Sund folkebibliotek går nye vegar med «Ord i spreke spor»

Det toårige prosjektet koplar fysisk aktivitet til natur-, kultur-, og litteraturopplevingar. Det lokale turlaget er ein sentral samarbeidspart.
Sund folkebibliotek har søkt midlar frå ulike aktørar til det toårige prosjektet «Ord i spreke spor». Nasjonalbiblioteket har alt løyvd kr 250.000 og Hordaland fylkeskommune bidreg med kr 30.000. I tillegg er det søkt midlar frå Nasjonalt folkehelseinstitutt og Norsk kulturråd.

Målet for prosjektet er å kople fysisk aktivitet til natur-, kultur-, og litteraturopplevingar. Ein ynskjer finne nye samarbeidsmodellar og nye formidlingsformer ved m.a. å utforske det potensiale som finnast i dei frivillige organisasjonane i kommunen. Ein sentral samarbeidspartnar er det lokale turlaget. Prosjektet er todelt med fokus på ei kulturløype første året og ein turapp andre året.

Arbeidet med kulturløypa er godt i gang. Denne skal ha særleg fokus på Johannes Kleppevik si dikting og formidling av kystkultur. Dersom penger vert løyvd frå Norsk kulturråd, skal installasjonar og kunstverk av kunstnaren Kyrre Grepp smykke løypa.

Turløypa startar ved Stranda skule. Skuleelevar og barnehagebarn vil få ei løype som vil forundre og glede og innby til eigen aktivitet som til dømes LandArt – kunst av midlertidig karakter laga av det ein finn i naturen.

Den 8. og 9. november samlar alle turlaga i Hordaland seg i Sund kommune. Vi satsar på storslått opning av turløpa ein av desse dagane.

Tekst og bilete : Fylkesbiblioteket i Hordaland

Syndiker innhald